Ta strona wykorzystuje tylko niezbędne pliki cookie. Dodatkowe informacje znajdują się w Polityce prywatności

fizjoterapia • osteopatia • rehabilitacja pooperacyjna • fizjoterapia stomatologiczna

Polityka prywatności

1. Cele polityki prywatności

Korzystanie ze strony internetowej https://michalsiewert.pl/ (dalej: „Strona”) wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) („Dane”) osób korzystających ze Strony. Celem niniejszego dokumentu jest przedstawienie informacji o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników Strony związanych z korzystaniem przez nich ze Strony.

2. Administrator Danych

Administratorem Danych osób korzystający ze Strony jest Michał Siewert prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Warszawski Osteopata Michał Siewert, działającą pod adresem: 05-091 Ząbki, ul. Czołgistów 7, e-mail:

warszawskiosteopata@gmail.com

(„Administrator”). W sprawach związanych z Danymi prosimy kontaktować się z Administratorem na wskazany adres jego siedziby lub adres email.

3. Cel i podstawa przetwarzania Danych, skutki niepodania Danych

Cel przetwarzania DanychPodstawa przetwarzania DanychSkutki niepodania Danych
Odpowiedzi na zapytania składane za pomocą formularza kontaktowegoPodstawą prawną przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes Administratora obejmuje nasze prawo do odpowiedzi na zapytania. W przypadku zapytań związanych ze stosunkiem umownym pomiędzy Panem/Panią a Administratorem podstawą przetwarzania takich Danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.Podanie Danych jest dobrowolne, ale niezbędne do obsługi żądania (ewentualnie zawarcia/realizacji umowy).
Realizacja obowiązków prawnych, w tym obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowychPodstawą przetwarzania takich Danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 9 ust. 2 lit. i h) RODOPrawo do żądania Danych wynika z przepisów prawa. Niepodanie Danych uniemożliwi nam należyte wykonanie ciążących na nas obowiązków prawnych i może wiązać się z innymi skutkami prawnymi w zależności od sytuacji.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniamiPodstawą prawną przetwarzania Danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO i art. 9 ust. 2 lit. f) RODO. Uzasadniony interes Administratora obejmuje nasze prawo do podjęcia działań zmierzających do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.Dane zbierane automatycznie.

4. Źródła pozyskiwania Danych. Kategorie Danych

Dane zbierane są bezpośrednio od Pana/Pani (poprzez formularz kontaktowy).

5. Odbiorcy Danych.

Dane mogą zostać przekazane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym dostawcom usług i rozwiązań informatycznych, doradcom zewnętrznym, ubezpieczycielom, bankom, podmiotom świadczącym usługi prawne, księgowe, audytowe, podatkowe a także przedstawicielom ustawowym, opiekunom faktycznym i osobom upoważnionym przez Pana/Panią (w zależności od okoliczności). Dane mogą zostać udostępniane sądom i organom władzy publicznej (np. organom podatkowym) jeżeli jest to wymagane w związku z obroną lub dochodzeniem roszczeń lub gdy wymagają tego przepisy prawa.

6. Przekazywanie Danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Pana/Pani Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

7. Okres przechowywania Danych

Pana/Pani Dane będziemy przechowywać przez okres, jaki jest konieczny ze względu na cel gromadzenia tych Danych. W szczególności: 

8. Twoje prawa związane z przetwarzaniem Danych

Przysługują Panu/Pani prawa: do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych, żądania dostępu do Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia Danych. Możliwość skorzystania z powyższych praw może zależeć od podstawy przetwarzania danej kategorii Danych. Przysługuje także Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Ponadto w takim zakresie w jakim Administrator przetwarza Dane na podstawie zgody, przysługuje Panu/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie poprzez kontakt pisemny lub za pośrednictwem e-mail – dane kontaktowe wskazane są w punkcie 2 powyżej. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, do którego doszło przed cofnięciem zgody.

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. Profilowanie

Dane nie będą wykorzystywanie do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

10. Zmiany

Niniejsza Polityka może ulegać zmianie od czasu do czasu, w szczególności w przypadku zmian związanych z działaniem Strony (np. wprowadzeniem nowych funkcjonalności) lub zmian przepisów. 

Data ostatniej aktualizacji Polityki: 29 czerwca 2023 r.